flower2paradise.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา พวงหรีด ที่แสดงบนเว็บไซต์
   และ ข้อตกลงการใช้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 กรณีท่านสั่งซื้อพวงหรีด flower2paradise.comจะยึดราคาพวงหรีดตามเว็บไซต์
  หากมีเหตุจำเป็น  ต้องปรับเปลี่ยนราคา เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนการชำระเงิน และ   การปรับเปลี่ยน  ราคา จะดำเนินภายใต้ความเหมาะสม และ ยุติธรรม

 การยินยอมชำระเงิน ถือเป็นการยอมรับราคาค่าบริการ และ เงื่อนไข ที่ flower2paradise.com
  กำหนด และท่านไม่สามารถเรียกคืน ค่าบริการ จาก flower2paradise.com ได้

 การไม่ชำระเงินค่าบริการถือเป็นการยกเลิกการสั่งซื้อ

 ภายหลังการชำระเงินค่าบริการ ท่านไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ และ ไม่สามารถเรียกเงิน
  คืนจาก flower2paradise.com ได้

 รูปแบบ สีสัน ชนิดดอกไม้ ของพวงหรีด ในเว็บไซต์ อาจแตกต่างกันบ้าง กับพวงหรีด จริงที่จัดส่ง
  flower2paradise.com ถือเป็นการยอมรับ เมื่อท่านตกลงสั่งซื้อ และดอกไม้บางสายพันธุ์ที่หายาก
  หรือมีเฉพาะฤดูกาล อาทิ กล้วยไม้ หน้าวัวบางสายพันธุ์ อาจไม่สามารถจัดส่งได้ในทุกพื้นที่

 เมื่อพวงหรีดส่งถึงผู้รับเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบทางโทรศัพท์ หรือ SMS
  อีกครั้งหนึ่ง และทางร้านยังไม่มีบริการส่งรูปถ่ายพวงหรีด ให้แก่ผู้สั่งซื้อ

 เมื่อพวงหรีดส่งถึงผู้รับเรียบร้อยแล้ว หากเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดใดๆ กรุณาแจ้งทางร้านเพื่อดำเนิน
  การแก้ไข ภายใน 1 วัน นับจากวันที่จัดส่ง หากเกินกำหนดหรืองานสวดพระอภิธรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว
  ถือว่่าผู้สั่งซื้อ ยอมรับ และการจัดส่งพวงหรีดได้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

 ท่านยอมรับในการจัดส่งล่าช้า จากเวลาที่ท่านกำหนด โดย flower2paradise.com ได้ระมัดระวัง
  อย่างยิ่ง หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยบนท้องถนน

 หากไม่สามารถจัดส่งพวงหรีด ได้ โดยเกิดจากเหตุสุดวิสัย ต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ และ
   flower2paradise.com ได้ทำการแก้ไขแล้ว flower2paradise.com ยินดี คืนเงิน ค่าบริการ
   เต็มจำนวนให้ท่าน ในวันทำการของ flower2paradise.com

 flower2paradise.com สามารถปฏิเสธการให้บริการท่านได้ หากท่านยังมิได้ชำระเงิน
  หรือ หากท่านกระทำการชำระเงิน แต่การชำระเงินนั้น มิได้เกิดจากการเรียกเก็บจากเจ้าหน้าที่
  flower2paradise.com สามารถ ปฏิเสธ ที่จะให้บริการได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และอาจพิจารณา
  คืน หรือ ไม่คืนเงินจำนวนนั้นก็ได้

 flower2paradise.com ถือว่าท่านได้อ่านแล้วทำความเข้าใจในข้อตกลง และ ยินดีรับข้อตกลง
  ดังกล่าว จึงได้ใช้บริการ

 
Copyright 2008 @ www.flower2paradise.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 ,02 758 6294 ,082 4487280 Fax. 02 758 5039